Gildets vedtægter

Vedtægter:

 1. Gildets navn er: Sct. Georgs Gildet, Toftlund.
 2. Gildet arbejder efter love for Sct. Georgsgilderne i Danmark.
 3. Gildetinget, som afholdes hvert år inden 1. april, er gildets øverste myndighed.
  Indkaldelse skal ske skriftligt til gildets medlemmer senest 30 dage før gildetinget.
  Forslag, der ønskes behandlet på gildetinget, skal være gildemesteren i hænde senest 14 dage før gildetinget.
  Alle vedtagelser og valg på gildetinget, bortset fra vedtægtsændringer, kræver simpel majoritet af de fremmødte medlemmer.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Personvalg skal ske skriftligt, såfremt der er mere end 1 forslag.
 4. Dagsorden for gildetinget:
  1. Valg af dirigent og protokolfører/referent.
  2. Gildemesteren aflægger beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Gildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.
  5. Valg af gildeledelse.
  6. Valg af suppleanter for gildeledelsen.
  7. Valg af faneherold og dørherold samt suppleanter herfor.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Valg af udvalgsmedlemmer.
  10. Eventuelt.
 5. Ekstraordinært gildeting skal afholdes, når gildeledelsen eller 1/3 af gildets medlemmer kræver det med udførlig angivelse af de sager, der ønskes behand-let.
  Indkaldelse skal ske efter samme regler, som til ordinært gildeting.
 6. Gildets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 1 revisor,  der tillige med 1 suppleant  vælges på gildetinget. Det reviderede  regnskab og  budgetforslag udsendes sammen med indkaldelsen til gildetinget.
  Kontingentet fastsættes af gildetinget. Ændringer har normalt virkning fra 1. april.
 7. Gildet er inddelt i grupper, der normalt omgrupperes hvert andet år. Gildeledelsen sammensætter grupperne.
 8. Vedtægtsændringer kan kun ske på gildetinget. 2/3 af gildets medlemmer skal være til stede, og 2/3 af de fremmødte skal stemme herfor.
  Såfremt gildetinget ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes inden 1 måned til ekstraordinært gildeting, hvor de fremsatte forslag kan vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.
 9. I forhold, der ikke er omfattet af nærværende vedtægter eller i tvivlstilfælde, gælder landsgildets love og administrative bestemmelser…
  Vedtaget på gildeting den 11.03.99

I Sct. Georgs Gildet i Toftlund kan både kvinder og mænd optages som gildebrødre, når de:

 1. Har nået den til enhver tid gældende myndighedsalder.
 2. Er nuværende eller tidligere medlemmer af et spejderkorps, eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen.
 3. Går ind for gildebevægelsens idegrundlag og formål.
 4. For at kunne blive optaget, skal kommende medlemmer godkendes af to eller flere af gildet udpegede gildebrødre – være grundigt oplyst om gildebevægelsen og spejderbevægelsens ide og formål, love og løfter.
  Gildebrødrenes forståelse af bevægelsens formål og deres aktive deltagelse i arbejdet søges udviklet gennem svende- og væbner- og riddertid..
 5. Personer uden spejderbaggrund skal deltage aktivt i gildets arbejde – som gæst – i mindst 1 år før optagelse som svend i gildet.
  GÆST skal fortås på den måde, at man er kontingentfri i dette prøveår, men skal betale for deltagelsen i de forskellige arrangementer på lige fod med gildets medlemmer.
  Man har ikke stemmeret på gildetinget, før man er optaget og kan ikke deltage i de lukkede gildehaller.

Ovenstående regler for optagelse er vedtaget på gildetinget i marts 2007.